Rosebud Motel keychain - Schitt's Creek motel key fob

Vintage style motel keychain is a nod to the Motel that the Roses live in in Schitt's Creek.